Forretningsbetingelser og GDPR

Forretningsbetingelser og GDPR
_________________________________________________________________________

Disse forretningsbetingelser finder anvendelse for vikarbistand i kortere eller længere perioder.

De vikarer som Show Crew ApS stiller til disposition for sine kunder er ansættelsesretligt forpligtet af ansættelsesaftale med Show Crew ApS, som fastlægger deres rettigheder og pligter. Der består intet kontraktforhold mellem kunden og vikaren. Show Crew ApS udfærdiger vikarens ansættelsesbevis i overensstemmelse med Dansk Ret.

Samarbejdet
Arbejdets art og forventede varighed aftales mellem Show Crew ApS og kunden forud for hvert job, og bekræftet skriftligt af begge parter pr. mail.

Show Crew ApS sørger for og har ansvaret for al administration vedrørende opgaven, herunder aflønning af vikaren samt afholdelse af alle sociale ydelser overfor den pågældende vikar.

Show Crew ApS vil ud fra kundens kravspecifikation finde den bedste egnede vikar til den enkelte opgave.

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser oplyses som timepriser + moms.

For stagehands, truckførere, chauffører, vagter og hundevagter gælder en minimumbestilling på 4 timer pr. mand pr. kald.

Dog undtaget riggere, hvor det gælder, at prisen dækker max. 10 timer

Transport
Ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor transporttid til arbejdsstedet, beregnet ud fra korteste aktuelle kilometerdistance fra Københavns-området er mere end ½ time, afregnes den samlede transporttid med gældende timepris pr. time + moms pr. mand. Afregning sker i halve timer, således pr. påbegyndte 30 minutter.
Hvis Show Crew ApS stiller transportmiddel til rådighed for vikarerne, aftales kørepenge med kunden.

________

Priserne reguleres ved behov. Kunden orienteres ved nybestilling, hvis en prisstigning har fundet sted.

Faktura fremsendes efter arbejdets udførelse og forfalder til betaling netto kontant. I særlige tilfælde aftales at kunden betaler et a conto-beløb inden jobbet påbegyndes.
Ved betaling efter forfaldsdato tillægges rentegebyr på 2% pr. påbegyndt måned. Renten beregnes uden at Show Crew ApS har fremsat rentepåkrav.
For hver rykker fremsendt til kunden pålægges et gebyr på Kr. 100,-.

Bestilling og afbestilling

Bestilling fremsendes pr. mail til showcrew@showcrew.dk, hvorefter kunden modtager en bekræftelse fra Show Crew ApS på levering. Bestillingen kan løbende reguleres indtil jobbet påbegyndes.

Fastansættelse

Ved eventuel fastansættelse af en vikar, vil der blive påregnet et rekrutteringshonorar, der er afhængig af kvalifikationer. Fastansættelsen kan først ske efter endt vikariat.

Ansvar og forsikring
Kunden har den fulde instruktions-, tilsyns- og kontrolmyndighed over vikaren, hvorfor Show Crew ApS intet ansvar påtager sig for vikarens handlinger, herunder fejl og undladelser begået af vikaren.

Kunden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for vikaren er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljøloven.

Kunden er forpligtet til at opretholde lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring, der også skal omfatte vikarer fra Show Crew ApS.


Klager

Ved en eventuel klage over en vikar skal Show Crew ApS kontaktes straks pr. telefon eller mail – og hvis muligt gerne inden jobbet er slut, således at vi har mulighed for at erstatte vikaren med en anden.

Kunden har altid ret til at frabede sig en bestemt vikar.


Force majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, som ligger uden for deres kontrol og som derfor ved aftalens indgåelse ikke kunne være taget i betragtning, ej heller kunne være undgået eller overvundet.
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 3 kalenderdage efter force majeure er indtrådt.
_______________________________________________________________________________

GDPR
Show Crew ApS behandler al materiale og oplysninger om kunden og ansatte, der kommer til Show Crew ApS’ kendskab som led i opgaven, fortroligt.

Øvrige oplysninger omkring arbejdsopgaver, arbejdsadresse, kontaktoplysninger, besætningsstørrelse o.a. vil blive videregivet til vore medarbejdere med henblik på, at de kan udføre deres arbejde optimalt.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Show Crew ApS’ forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Vi kan videregive personoplysninger til følgende modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betalingsforpligtelser
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Sletning af oplysninger:

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Show Crew ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende år, fra forretningsforholdet er ophørt.

Dine lovmæssige rettigheder:

 • Indsigtsret
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til at få foretaget rettelser i persondata
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning af persondata
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling af persondata
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til dataportabilitet
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse mod behandling af persondata
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne på vores hjemmeside til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål med persondata
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
  Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret).

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.